Algemene verkoopsvoorwaarden

A. Prijsaanbieding

  1. Onze aanbiedingen worden zonder enige verbintenis van onzentwege gedaan, de verbintenis komt slechts definitief tot stand door onze bevestiging van het order.
  2. De prijs blijft enkel geldig voor de termijn voorzien in het aanbod, zo dit niet vermeld is geldt hij enkel voor twee maanden en kan aangepast worden zodra er enige wijzigingen in de markt tot stand komt waardoor onze kostprijs met meer dan 5 % zou stijgen.
  3. Onze aanbiedingen worden gemaakt aan de hand van plannen of schriftelijke gegevens van de cliënt. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten van conceptie of meegedeelde informaties.
  4. Onze aanbiedingen zijn steeds netto, exclusief BTW, of gelijk welke andere taksen of belastingen.

B. Bestelling

1.De bestelling, ook deze door onze vertegenwoordigers opgenomen of geplaatst zijn slechts bindend voor ons, na schriftelijke bevestiging.

2.Elke bestelling houdt de aanvaarding in door de cliënt van onze! algemene voorwaarden, met ontkenning van zijn eigen algemene voorwaarden.

3.Van de gedane bestelling kan enkel wijziging worden toegestaan, mits onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4.De bestellingen, welke door ons werden aanvaard, kunnen niet eenzijdig door de cliënt worden verbroken. Ingeval van eenzijdige verbreking door de cliënt zal een forfaitaire schadevergoeding gevorderd worden van 20 % per bestelling, met een minimum van € 200, onverminderd ons recht op grotere schadeloosstelling.

C. Levering en montage

1.De leverings- en montagetermijnen zijn bij wijze van aanduiding opgesteld en zijn bindend, zonder waarborg, zonder verantwoordelijkheid van ons. Ze nemen slechts een aanvang na alle, voor de uitvoering der bestellingen nodige gegevens, voor de goede afhandeling van de uitvoering en de administratieve vergunningen aanwezig zijn.

2.Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval worden ingeroepen op grond van schadevergoeding of boete, annulering, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

3.Heerkracht of overmacht geven ons het recht tot volledige of gedeeltelijke verbreking der overeenkomst of bestelling, tenzij wij verkiezen de uitvoering ervan uit te stellen tot latere datum. Onze beslissing wordt meegedeeld per eenvoudige brief, zonder vooropzeg of vergoeding.

4.Alle weldadige omstandigheden, zoals oorlog, mobilisatie, lock-out, staking, branden, materiaalschaarste of gebrek aan onmisbare producten voor onze fabricatie, technische ongevallen en machinale defecten, e.d. welke de normale productie, verzending of montage verhinderen, worden als heerkracht beschouwd in onze hoofde en brengen van rechtswege schorsing mee van de door ons als bindend aanvaarde leveringstermijn.

5.Onze facturen blijven opeisbaar op de normale vervaldag zelfs indien wij onze termijnen van levering en/of montage niet zouden geëerbiedigd hebben en ongeacht de reden van vertraging.

6.De levering zal geschieden op de plaats aangeduid in de bestelling, zoniet geschiedt zij bij de cliënt zelf, en zal vergezeld zijn van een afleveringsbon welke de cliënt voor ontvangst dient te ondertekenen.

7.De montage geschiedt uitsluitend door ons eigen personeel of door een onderaannemer door ons aangeduid, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.De montage zal geschieden volgens de meegedeelde plannen, en in geval wijzelf de plannen hebben opgesteld, na akkoord van de koper met de vooropgestelde plannen.

9.Wijzigingen in de uitvoering door ons aangebracht worden vermoed geconcipieerd en besteld te zijn door de cliënt.

10.Zo de montage verhinderd wordt wegens het niet in staat zijn van de werf bij de cliënt, dient deze ons schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen, alsook het tijdstip waarop de montage kan aanvangen. Bij vergetelheid hieraan en zo ons personeel een nutteloze verplaatsing onderneemt, zal hiervoor een rekening worden opgesteld, alsook voor onverantwoorde wachttijden. De bouwwerf zal ieder geval door de cliënt en op zijn kosten, normaal toegankelijk gemaakt worden om de normale uitvoering der werken mogelijk te maken.

11.Wij kunnen enkel verantwoordelijk gesteld worden voor de mechaniek of constructie, voor zover wij die zelf geconcipieerd, gefabriceerd of gemonteerd hebben, en zijn slechts aansprakelijk voor de kosten van herstelling zonder dat ons enige stilligschade of productieschade kan gevorderd worden, wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de fouten in de conceptie of in de constructie dewelke wij niet zelf geconcipieerd, berekend of uitgevoerd hebben. Vanaf de aanvaarding der plannen en berekeningen gaat de verantwoordelijkheid voor conceptiefouten over de cliënt, voor zover wij enkel fabriceren of monteren is onze aansprakelijkheid enkel beperkt tot onze werkelijke tussenkomst en kunnen wij geenszins aansprakelijk gesteld worden voor conceptie en/of berekeningsfouten.

12.De goederen reizen op risico van de cliënt, ook als ze vrachtvrij geleverd worden.

13.Fout geleverde goederen alsook foutief uitgevoerde werken worden enkel door ons vervangen, wanneer manifest vaststaat dat de fout bij ons gelegen is.


14.Kosten van oplevering en/of controle, keuring, door een officieel organisme zijn nooit ten onze laste, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

D. De betaling

1.Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst der factuur. Contant wil zeggen, binnen de 8 dagen. Kortingen mogen niet afgetrokken worden.

2.Voor grote aanbestedingen kunnen de facturen worden verzonden zoals eventueel te bepalen in de orderbevestiging.

3.Bij niet-betaling der facturen op de vervaldag wordt van rechtswege een intrest berekend van 10 % jaarlijks. Daarenboven zal, zonder enige ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % met een minimum van € 100 en een maximum van € 10.000 voor de veroorzaakte administratiekosten.

4.Bij betaling in vreemde valuta zal de hoogste koers op de dag waarop wij gecrediteerd worden in aanmerking genomen worden, de bank en wisselkoersen blijven steeds ten laste van de cliënt. Valuta of wisselkoersschommelingen zullen steeds in ons voordeel berekend worden.

5.Voor het huren van kranen of gespecialiseerd materiaal van ons bedrijf, zullen facturen per tijdseenheid van 15 dagen worden opgesteld welke contant betaalbaar zijn. Er dient steeds een waarborg voorafgaandelijk de levering betaald te worden.

6.Het trekken van wissels wijzigt in geen opzicht de hierboven aangehaalde artikelen, en geldt evenmin als schuldvernieuwing.

7.Betwistingen omtrent leveringen, montages of facturen dienen binnen de tien werkdagen na ontvangst ervan, bij aangetekend schrijven te worden bekend gemaakt en schorsen de eisbaarheid der facturen niet.

E. Eigendomsvoorbehoud

1.Alle geleverde goederen, zelfs indien reeds gemonteerd, blijven onze eigendom tot alle facturen volledig, hierin begrepen ook de eventuele intresten, schadevergoeding en invorderingskosten betaald zijn. Het volledig betalen van de koopsom door de koper is een opschortende voorwaarde voor het totstandkomen van de verkoop en de eigendomsoverdracht.

2.Nochtans dienen alle risico's die het materiaal kan oplopen, door de koper gedragen, vanaf het vervoer der goederen.

3.Zolang de goederen niet volledig betaald zijn, mogen zij niet worden afgestaan aan derden, niet in eigendom overgedragen of in pand gegeven worden.

4.In geval van wanbetaling vanwege de cliënt zijn wij gerechtigd de reeds geleverde en gemonteerde goederen terug te halen zonder enige formaliteit, en zonder gerechtelijke tussenkomst. De kosten van transport en demontage zullen de cliënt worden aangerekend.

5.In geval van wanbetaling zijn wij gerechtigd de reeds geleverde goederen terug te halen, en ze zelfs te demonteren, eenvoudige verwittiging per aangetekend schrijven volstaat hiertoe. In dat geval zullen de kosten van terugbetaling (verlading, transport, demontage, enz.) aan de cliënt aangerekend worden.

F. Waarborg

1.De waarborg behelst enkel en alleen het omwisselen der defecte stukken binnen de tijdsperiode dat de fabrikant de waarborg ervan draagt

2.De waarborg is niet meer toepasselijk in geval van verkeerde behandeling of verkeerd gebruik, demontage of herstelling door personen dewelke geen deel uitmaken van ons personeel.

3.Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen bij gebruik van ons uitrustings- en/of montagemateriaal door de cliënt of een derde persoon (hiermede zijn niet bedoeld de goederen weke geleverd worden maar wel bv. kranen, voertuigen, stelling). De cliënt zal in ieder geval gehouden zijn ons tegen vorderingen van derden te vrijwaren. Wanneer wij ons uitrustings- en/of montage materiaal uitlenen gebeurt het gebruik hiervan op risico van de gebruiker en zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk, zelfs niet voor verborgen gebreken van ons materiaal.

4.Tijdens het monteren, aanzetten of beproeven is onze verantwoordelijkheid steeds beperkt tot de feiten van ons eigen personeel en tot onze eigen leveringen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden. De cliënt zal in ieder geval gehouden zijn om ons voor vordering van derden te vrijwaren.

5.Na oplevering zijn wij niet meer verantwoordelijk voor eender welke schade, noch t.a.v. contractant noch t.a.v. derden, veroorzaakt door de geleverde goederen en/of installaties.

G. Bevoegdheid

1.Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht

2.Enkel de Rechtbank van Tongeren en het Vredegerecht van Borgloon zijn bevoegd om kennis te nemen van gelijk welk geschil welke oorsprong vindt in deze overeenkomst